Category Archives: Aktuality

Pozvánka na Fašiangové slávnosti 10.-12.2.2018

 

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2017 (stredu) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu Navrhovaný program: Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce

Aktualizácia dokumentov

Do časti Zmluvy bola pridaná Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová

Nahlasovanie stavu vodomerov a aktualizácia dokumentov

Žiadame občanov, aby v termíne do 10.07.2017 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad. Do časti Obecný úrad na našej stránke bola pridaná Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017.  

Informácie pre voliča k voľbám do BBSK a uznesenie z 23.6.2017

Na stránku boli pridané Informácie pre voliča k voľbám do Banskobystrického samosprávneho kraja. Obsahuje všetky potrebné informácie o pripravovaných voľbách.

Nové nájomné zmluvy na hrobové miesta

Od 19. 06. 2017 sa budú uzatvárať nové nájomné zmluvy na hrobové miesta. K uzatvoreniu nájomných zmlúv je potrebné dostaviť sa na Obecný úrad v Pitelovej v úradných hodinách.

Aktualizácia stránky

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.06.2017

Obecný úrad  v   P i t e l o v e j    tel., fax  045/6775131                                                                                    V Pitelovej dňa 12.06.2017

Návrh zmluvy o vodovode so StVS a.s.

Do časti Obecný úrad/zmluvy bol pridaný Návrh zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ so StVS a.s.

Zmluvy o poskytnutí finančných dotácií

Do časti Obecný úrad/Zmluvy boli pridané nasledovné dokumenty: