Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.06.2017

Obecný úrad  v   P i t e l o v e j    tel., fax  045/6775131

                                                                                   V Pitelovej dňa 12.06.2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 23.06.2017 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
 2. Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pitelová p. Lucia Barátová
 4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Záverečný účet obce Pitelová za r. 2015
 6. Správa nezávislého audítora
 7. Návrh VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová
 8. Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2017
 9. Majetkovo právne záležitosti – možnosť vylúčenia prepravy drevnej hmoty cez obec –  opätovné prejednanie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom miestnej komunikácie vedenej ako poľná cesta parc.č. CKN -2275,2266 v úseku Horný koniec obce – Chotár, firme M&J Businnes s.r.o. za účelom vybudovania spevnenej komunikácie na odvoz drevnej hmoty, so zamedzením prejazdu cez obec.
  – Zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „ Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“.
  – iné
 10. Návrh na doplnenie členov DHZO Pitelová.
 11. Diskusia – rôzne – interpelácie
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

                                                                                                             Ján Kubík
starosta obce

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *