Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 01.12.2017 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
 2. Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Návrh VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce fyzickým a právnickým osobám
 5. Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach
 6. Návrh VZN  č. 6/2017 o obecných poplatkoch
 7. Prerokovanie žiadostí:
 • Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2018 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
 • Žiadosť o dotáciu TJ Družstevník Pitelová z rozpočtu obce Pitelová na rok 2018
 • Žiadosť o dotáciu Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová z rozpočtu obce Pitelová na rok 2018
 • Žiadosť o dotáciu Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v obci Pitelová z rozpočtu obce Pitelová na rok 2018
 • Žiadosť neziskovej organizácie Pierott o podporu 7 ročného chlapca  Marka
 • Žiadosť o jedno rázovú dávku sociálnej pomoci pre Jána Vrťu vo výške 100.-€
 • Žiadosť o predĺženie doby nájomnej zmluvy Miloš Záhorec

8. Návrh rozpočtu na roky 2018 -2020
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4
11. Diskusia – rôzne – interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Ján Kubík
starosta obce

Odpovede na Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Mimi píše:

  Starosta cista arogancia.. hlupa dedina ze ma takeho starostu. Vid obcan za dverami. Hanba starostovi obcanka z vychodu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *