Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 09.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 


Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
2. Určenie zapisovateľa – návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh na zrušenie uznesenia č.3/2017 bod A/3 zo dňa 20.09.2017 ktorým bolo schválené uzatvorenie Nájomnej zmluvy zo dňa 20.09.2017 o prenájme miestnej komunikácie firme M&J BUSINESS, s.r.o. Svätý Anton, za účelom vybudovania miestnej komunikácie na odvoz drevnej hmoty, čím by sa vylúčil prejazd vozidiel cez obec Pitelová na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom a vo veci ďalej konať podľa zákona o majetku obcí
5. Majetkovo – právne záležitosti – Návrh na schválenie zámeru:
– Obec navrhuje v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer prenechať do priameho nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nehnuteľný majetok obce – pozemky zapísané na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Pitelová v liste vlastníctva č. 1365 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 2275, druh pozemku ostatné plochy o výmere 174 m2 a parcela č. 2266, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 5858m2 ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce na ktorých sa nachádza nespevnená poľná cesta vedúca od horného konca obce Pitelová na Chotár do nájmu firme M&J BUSINESS,s.r.o. Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton, IČO: 45 433 747, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 22150/S, ktorá obhospodaruje lesné pozemky v hornej časti obce Pitelová.
Dôvod hodný osobitného zreteľa formou priameho nájmu spočíva v tom, že firma M&J BUSINESS, s.r.o. Svätý Anton na vlastné náklady, prípadne na náklady z fondov EU,
vybuduje spevnenú komunikáciu v úseku Horný koniec – Chotár, kde sa napojí na lesnú cestu
vedúcu k železničnej stanici Jastrabá a vylúči nákladnú dopravu z intravilánu obce Pitelová,
to je Horný koniec obce – Čierne Zeme.
6. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom – postúpenie žiadosti MUDr. Nina
Paššáková Obecnému zastupiteľstvu obce Pitelová
7. Správa o výsledku hospodárenia v r. 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2017
9. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018
11. Prerokovanie žiadostí.
12. Diskusia – rôzne – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Ján Kubík
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *