Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 29.05.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
2. Určenie zapisovateľa – návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Majetkovo právne záležitosti:
– Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pitelová, miestna komunikácia v dĺžke 409 m a zastavaný pozemok pod cestou, a to pozemok parcely reg. „C“, parc. č. 1203/1, o výmere 5090 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 983, vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v k.ú. Pitelová, obec: Pitelová, okres: Žiar nad Hronom, za nehnuteľný majetok vo vlastníctve BBSK zverený do výkonu správy BBRSC, a.s., a to cestu III/2486 Pitelová – spojka v ckm 0,000-0,315 m, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „E“,, parcelné číslo 263/11, o výmere 2806 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, vo vlastníctve Obce Pitelová, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, zapísaný na LV č. 983, k. ú. Pitelová, obec Pitelová, okres Žiar nad Hronom, vedený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom a časti pozemku parcely registra „C“, parc. č. 2018, o výmere 75 826 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve BBSK, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, zapísaný na LV č. 1833, k. ú. Pitelová, obec Pitelová, okres Žiar nad Hronom, vedený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, bez vzájomného finančného vyrovnania.

Zámenu Predmetov zámeny bez ďalšieho vzájomného finančného vyrovnania, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v platnom znení, a to trojpätinovou väčšinou poslancov
Obecného zastupiteľstva, pričom prípad hodný osobitného zreteľa bol
zdôvodnený nasledovne:
– navrhovaná zámena ciest prinesie optimálne usporiadanie cestnej siete,
– pripojením miestnej komunikácie v dĺžke 409 m k ceste III/2486 sa dosiahne jej využitie ako cesty III. triedy a v praxi bude zodpovedať požiadavke autobusovej dopravy a umiestneniu autobusových zastávok, ako aj ostatnej osobnej a nákladnej doprave,
– porovnaním trasovania a stavebnotechnického stavu úsekov je na vedenie trasy cesty III. triedy vhodnejší úsek miestnej komunikácie.

4. Návrh na uznesenie
5. Záver

Ján Kubík
starosta obce

 

Poznámka:
V r. 2015 uznesením č. 2/2015 schválilo OZ zámer zámeny uvedených ciest. Dňa 30.04.2018 p. Ján Lunter predseda BBSK podpísal zámennú zmluvu. V zmysle zmluvy o budúcej zámennej zmluve obec Pitelová vykoná zápis do katastra nehnuteľností. Prílohou návrhu na vklad je aj výpis uznesenia, kde OZ 3/5 väčšinou schválilo zámenu hore uvedených ciest. Z dôvodu dodržania termínu návrhu na vklad je potrebné schválenie uvedeného bodu na mimoriadnom zasadnutí OZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *