Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty
1.1 Zmluva o vecnom bremene 
1.2 Malá vodná elektráreň Jalná – Záverečné stanovisko – Záver E
1.3 Oznámenie o zverejnení obchodnej súťaže
      Informatívna mapa k bodu 4 oznámenia o zverejnení obchodnej súťaže
1.4 Plán rozvoja verejných vodovodov
1.5 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby
1.6 Rozhodnutie o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne Jalná
1.7 Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostedie
1.8. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015
1.9 MVE Jalná – Rozhodnutie krajského stavebného úradu
1.10 Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek rok 2013
1.11 Oznam Obvodného úradu životného prostredia o kvalite ovzdušia
1.12 Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013
1.13 Verejná vyhláška – Vodovod Pitelová Dolina
1.14 Protest prokurátora
1.15 Zaburinenie pozemkov
1.16 Územné rozhodnutie – Vodovod Pitelová Dolina
1.17 Smernica o verejnom obstarávaní
1.18 Príloha č.3 – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
1.19 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
1.20 Rozhodnutie – verejná vyhláška
1.21. Výzva na predkladanie ponúk
1.22 Výzva na predkladanie ponúk – tovary – Obecný kamerový systém
1.23 Majetkovo – právne veci

 

2. Laboratórne rozbory vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová
2.1. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejného vodovodu Pitelová, časť Čierne
zeme – posudok máj 2016
2.2. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne
zeme a Pitelová, Horná časť – posudok november 2016
2.3. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne zeme – posudok máj 2018
2.4. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne zeme – posudok jún 2018
2.5. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, Horná časť – posudok jún 2018
2.6. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Záhrady – posudok jún 2018

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *