Obsah

2. balík inflačnej pomoci

Typ: ostatné
2. balík inflačnej pomoci 1 Inflačná pomoc pre poberateľov dávok a príspevkov.
Dávky a príspevky vyplatené bez podania žiadosti zo strany klienta (výplata začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

Dňa 28.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 349/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto nariadenia je finančne prispieť rodinám s deťmi, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám s nízkym príjmom poberajúcim opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. V súvislosti s nárastom cien sa jednorazovo zvýši:

 • za mesiac október 2022 (vyplatené v mesiaci november 2022): 
  • prídavok na dieťa na 100 eur pre deti narodené od 01.06.2022 do 31.10.2022. Deti narodené pred 1. júnom 2022 dostali rovnakú inflačnú pomoc v rámci 1. balíka inflačnej pomoci (v mesiaci jún 2022);
  • náhradné výživné - sirotský dôchodok o 100 eur pre nezaopatrené deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok;
  • pomoc v hmotnej núdzi o 100 eur. Táto zvýšená suma pomoci v hmotnej núdzi patrí len tým domácnostiam, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi za mesiaci máj 2022 v rámci 1. balíka inflačnej pomoci.

Zvýšenie sumy náhradného výživného o 100 eur za mesiac október 2022 sa nebude považovať za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. 

 • za mesiac november 2022 (vyplatené v mesiaci december 2022):
  • suma peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. suma 234,42 eur. 

Ak fyzická osoba s ŤZP spĺňa podmienky nároku na viaceré z ustanovených peňažných príspevkov, zvýšiť o sumu 100 eur možno len jeden peňažný príspevok na kompenzáciu.

Konanie o inflačnej pomoci sa začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. poberateľ dávok a príspevkov nepodáva žiadosť o poskytnutie jednorazovej inflačnej pomoci. Príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny inflačnú pomoc za mesiac október 2022 vyplatia v mesiaci november 2022 a inflačná pomoc za mesiac november v mesiaci december 2022.

Príspevky vyplatené  na základe podania žiadosti zo strany klienta

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Cieľom tohto nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

 • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
 • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.   

Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Formou žiadostí je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

 

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur

Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba, ktorá je plnoletým nezaopatreným dieťaťom alebo rodič maloletých nezaopatrených detí. Rodič viacerých maloletých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky maloleté deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti. Úrad pri posúdení nároku na dotáciu  neskúma, či  povinná osoba si plní resp. neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

Žiadosť na dotáciu pre dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť najviac vo výške 150 eur  [ DOCX]

Žiadosť na dotáciu pre dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť najviac vo výške 150 eur [ PDF] 

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:

 1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
 2. pestúnskej starostlivosti alebo
 3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
 4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3.

a tejto fyzickej osobe v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.

Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady, podmienky pre výplatu jednorazovej dotácie si overuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorému súd predĺžil náhradnú starostlivosť (pestúnska starostlivosť) do 19 roku veku, si môže podať žiadosť až po ukončení predĺženej náhradnej starostlivosti, ak k ukončeniu  došlo v období od 30.04.2020 do 31.10.2022.

Žiadosť na dotáciu pre fyzickú osobu, u ktorej zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti [ DOCX] 

Žiadosť na dotáciu pre fyzickú osobu, u ktorej zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti [ PDF] 

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu pobytovou formou poskytovaná starostlivosť v centre pre deti a rodiny, a táto jej v období od 30.04.2020 do 31.10.2022 bola ukončená z dôvodov:

 • dovŕšením plnoletosti (t. j. plnoletá osoba opustila centrum dovŕšením 18 roku veku) alebo
 • ak v posudzovanom období sa ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody medzi mladým dospelým a centrom.

Poskytnutie dotácie sa nevzťahuje na plnoleté fyzické osoby, ktoré ukončili v období od 30.04.2020 do 31.10.2022 resocializačný program.

Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady, podmienky pre výplatu jednorazovej dotácie si overuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť na dotáciu pre fyzickú osobu, ktorej bola ukončená starostlivosť v centre pre deti a rodiny [ DOCX]

Žiadosť na dotáciu pre fyzickú osobu, ktorej bola ukončená starostlivosť v centre pre deti a rodiny [ PDF] 

 


Vytvorené: 8. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2022 8:17
Autor: Správca Webu