Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 16
posledná

#

4 fáza uvoľňovania opatrení


ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie úradu Verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov nasledovné
opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100
osôb.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby
žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.
Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania,
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných
verzií:
- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na
tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred
spevmi,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu), nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch
za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí
s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov
územnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí
štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:
- pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch
dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení,
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a
nahradiť ich papierovými utierkami,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne
ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk;
- v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.
V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky.
Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet
osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba.
Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii
ďalších príborov,
- pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.
O d ô v o d n e n i e
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy.
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok
organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na
hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických
podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Dokumenty zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnicu a Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.05.2020 nájdete TU:
celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU-SAD ZV

Touto cestou Vám oznamujeme, že Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. II1/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto
prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona
n a r i a d i l
s platnosťou od 10.05.2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy spočívajúcu v zavedení režimu „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY", v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v režime „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY".


celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

ZBER PAPIERA

V pondelok 04.05.2020 sa uskutoční v obci Pitelová zber papiera. Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie. Čas zberu:
17:50 - 18:00 hod. - Záhrady
18:05 hod. - Bytovka
18:10 - 18:20 hod.- autobusová zastávka Fridrich
18:25 hod. - Coop Jednota
18:30 - 18:40 hod. - Obecný úrad
18:45 - 18:55 hod. - Horný koniec

celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy
v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby
nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.
Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku
pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia
dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,
môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle §25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle §26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Rozšírený núdzový stav

V prílohe nájdete uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Nové opatrenia

Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády SR č. 207 zo dňa 06. apríla 2020

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až utorok).

Zakazuje sa:

Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti.
Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

Zákaz sa nevzťahuje na:

Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Bezplatná donáška potravín pre seniorov

Seniori a ľudia z rizikových skupín z celého Banskobystrického kraja môžu telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. Tú zabezpečí BBSK s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň. Donáška je bezplatná, senior platí len za zakúpené potraviny. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

ZBER ELEKTROODPADU - NÁHRADNÝ TERMÍN

V utorok 14.04.2020 od 08.00 hodiny sa uskutoční náhradný zber elektroodpadu. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho
výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po
dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s ňou v spoločnej domácnosti. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Ochrana seniorov

Leták s radami a odporúčaniami pre seniorov, ktoré boli spracované odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Výzva na upratanie hrobových miest

Žiadame nájomcov hrobových miest o upratanie spravovaných hrobov, nakoľko po silnom vetre sú znehodnotené kahance a kvetinová výzdoba. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky žiadame občanov - dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR, aby sa prihlásili na obecnom úrade telefonicky alebo mailom. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Banskobystrický samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán nariadil s platnosťou od 02.04.2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku, spočívajúcu v zavedení mimoriadneho režimu "COVID-19", v ktorom budú dopravné služby poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete na stránke celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Dezinfekcia verejných priestranstiev v našej obci

Dnes vykonal zamestnanec obecného úradu dezinfekciu verejných priestranstiev a autobusových zastávok v našej obci. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády SR zo dňa 27.3.2020

Ďalšie opatrenia prijaté Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s korona vírusom.

celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

CALL CENTRUM

V priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica je dňom 30.03.2020 zriadené Call centrum pre poskytovanie informácií k problematike koronavírusu.


0961699555 – z verejnej pevnej siete a mobilných sietí
048/4306555- z verejnej pevnej siete a mobilných sietí

v čase od 08:00 hod – do 20:00 hod. v pondelok – piatok.

celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29. marca 2020. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Nové opatrenia vlády

Ústredný krízový štáb na rokovaní, ktoré trvalo do neskorých nočných hodín, schválil dôležité opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.


celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Kam patria použité rúška a rukavice?

Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu.
Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Ochranné rúška pre našich seniorov

Dnes začal Obecný úrad roznášanie ochranných rúšok pre našich seniorov. Táto skupina obyvateľov, keďže sú novým koronavírusom najviac ohrození, je pre nás jednou z priorít. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát zákaz vypalovania

ZÁKAZ VYPAĽOVAŤ TRÁVU!!!

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov.

celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Jarné upratovanie zrušené

Jarné upratovanie v obci - ZRUŠENÉ

Plánované jarné upratovanie v obci, ktoré sa malo konať 28.03.2020(sobota) je pre šíriaci sa koronavírus zrušené. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie Úradu Verejného zdravotníctva

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ .
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
10 odporúčaní pri COVID-19

Infografiky z MZ SR ohľadom COVID - 19


ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNÁMENIE

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Verejnou vyhláškou č.: OLP/2405/84443 „Rozhodnutie“, ktorým nariaďuje nasledovné opatrenie:
Podľa § 48 ods.4 písm.d) zákona 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Z uvedeného dôvodu Obec PITELOVÁ ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Pitelová vydáva nasledovné obmedzenie:

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť
výlučne blízki príbuzní.
Obmedzenie platí od:
13. 03. 2020 do odvolania.

Žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Smútočným hosťom zároveň odporúčame obmedziť vyjadrenie kondolencie pozostalým.
Rešpektovaním tohto rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID -19.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dopravná zdravotná služba

Prehľad kontaktných údajov na dopravnú zdravotnú službu v Banskobystrickom kraji nájdete v priloženej tabuľke.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 16
posledná