Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 17
posledná

Metodické usmernenie

Ministerstvo vnútra SR vydalo metodické usmernenie - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Link na ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA:
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zrušenie verejného stretnutia - zvernica Pitelová

Z dôvodu prijatých opatrení, ktoré vydal úrad Verejného zdravotníctva SR sa ruší verejné stretnutie k zámeru vybudovania zvernice naplánované na 22.03.2020. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber elektroodpadu

ZBER ELEKTROODPADU

Dňa 16.03.2020 (pondelok) sa od 08.00 hodiny uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý elektroodpad vyložili pred svoje brány. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné stretnutie - Pitelová zvernica

Dňa 22.03.2020 (nedeľa) o 15.00 hodine sa v sále kultúrneho domu Pitelová uskutoční verejné stretnutie so zástupcami firmy M§J BUSINESS, s.r.o., za účelom oboznámenia občanov so zámerom vybudovania zvernice v katastrálnom území obce Pitelová. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Jarné upratovanie v obci 1

Jarné upratovanie v obci

Pripravujeme jarné upratovanie v obci dňa 28.03.2020. celý text

náš tip, ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril plagát, v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať orgánu verejnej moci.
celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb do NRSR v obci Pitelová celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Vážení občania, v prílohe tohto príspevku si môžete prečítať usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV. celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o pripravovanom zbere papiera 1

Informácia o pripravovanom zbere papiera

Oznamujeme Vám, že 30.04.2020 pripravujeme v našej obci zber papiera. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o triedení skla 1

Informácia o triedení skla

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Viac informácií sa dozviete v prílohe tohto príspevku.
celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácia o vtáčej chrípke pre verejnosť

Vtáčia chrípka (aviárna influenza) je vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba predovšetkým vtákov a hydiny. Choroba sa môže preniesť aj na cicavce, najmä ošípané. Niektoré subtypy boli potvrdené u potkana, myši, lasice, fretky, mačky, tigra, psa, koňa, človeka. Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích ciest–kvapôčkami, kašľom, kýchaním a z tráviaceho systému-trusom. V populácii voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri ako oro-fekálna infekcia.
Priebeh je akútny a v prípade vysoko virulentných kmeňov perakútny. V prípade, že máte podozrenie na výskyt choroby v chove kontaktujte svojho súkromného veterinárneho lekára alebo priamo príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorí Vám poskytnú ďalšie inštrukcie. Opatrenia pri výskyte Ak by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum; ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované.
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu; bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny; či zákaz chovu hydiny zamestnancom schválených komerčných fariem v domových hospodárstvach.
Pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť zodpovedným zamestnancom. Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112 alebo príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ( nemusia sa volať obidve čísla, na čísle 112 by mali poskytnúť telefónne číslo na pohotovostný mobil ŠOP SR. Viac informácií sa dočítate na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky - https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
karneval

DETSKÝ KARNEVAL

Milé deti, milí rodičia.
Obecný úrad Pitelová, Kultúrna komisia a ZO SZZP Vás pozývajú na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2020 o 16:00 v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Tešíme sa na vašu účasť. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam starostky obce

Oznamujem Vám, že dnes som sa zúčastnila na mimoriadnom rokovaní Združenia miest a obcí žiarsky región, ktoré sa konalo o 9-tej hodine v Banskej Štiavnici.
Starostovia a primátori okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica a zástupca za Banskobystrický samosprávny kraj p. Ondrej Lunter rokovali o podmienkach riešenia prímestských spojov.
ZMO ZH dnes prijalo Uznesenie, v ktorom schvaľuje v záujme zabezpečenia dopravných služieb našim obyvateľom objednanie dopravných služieb v rozsahu platných cestovných poriadkov pre okresy ZH, BS a ZC.
Verejná doprava nie je naša originálna kompetencia, ale nechceme, aby následky znášali občania, ktorí tento stav nespôsobili.
Od zajtra autobusy pôjdu podľa platného cestovného poriadku.

V Pitelovej, 26.01.2020 Martina Záhorcová, starostka obce


celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie pre daňovníkov  1

Oznámenie pre daňovníkov

Obec Pitelová ako správca dane oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, že do 31.01.2020 sú povinní podať "Priznanie k dani z nehnuteľnosti" na Obecný úrad Pitelová. Ide o daňovníkov, korí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie na odstránenie stavby, zmeny účelu užívania stavby.

O zníženie dane môže požiadať správcu dane daňovník - vlastník fyzická osoba staršia ako 65 rokov, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v lehote do 31.01.2020.

Žiadame majiteľov psov, aby nahlásili úhyn, prípadne nadobudnutie psa do 31.01.2020 na obecný úrad.

Do 31.01.2020 je potrebné obec požiadať aj o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad s doložením potrebných dokladov (pobyt v zahraničí, pobyt v inej obci.)

Zároveň Vám oznamujeme, že dane a poplatky bude možné uhrádzať až po doručení Rozhodnutia o dani a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady všetkým daňovníkom. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE  1

NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE

Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

Aby boli recyklované, je potrebné ich umiestniť do správnej zbernej nádoby. Vhodením do nesprávnej nádoby sa znehodnocuje snaha tých, korí separujú správne. Ak sa v smetnej nádobe nachádza 45% nevhodného opadu, spracovanie takého odpadu, ktorý je prakticky nepoužiteľný znáša obec a neskôr sa tieto nálady odzrkadlia na zvýšení poplatkov obyvateľov. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Oznamujeme vám, že obecný úrad bude počas vianočných sviatkov od 23.12.2019 do 31.12.2019 zatvorený. Otvorené bude opäť 02.01.2020. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných

Na základe vývoja nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnej legislatíve týkajúcej sa registrácie chovov ošípaných, ako aj odporúčania veterinárnych expertov EÚ, vás chceme informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú uvedené v prílohe tohto príspevku. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vianočné prianie

Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020 vám praje starostka obce Martina Záhorcová a kolektív obecného úradu Pitelová. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !

KAUFLAND verejná obchodná spoločnosť, hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín pre obec Pitelová. Plat od 31,- eur za štyri roznosy plus motivačné príplatky.
Telefonický kontakt : 0903317056 p. Valentovičová
celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Verejná zbierka na pomoc ľuďom v Prešove

Dňa 6.12.2019 otriasla Slovenskom smutná správa o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorá veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín.
Preto Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú zbierku prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín. Na tomto linku nájdete detailné informácie k možnosti verejnej zbierke v rámci transparentného účtu mesta Prešov.

foto: Horiaca bytovka po výbuchu plynu v Prešove.(Zdroj: Michal Ivan) celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Spoločná verejná zbierka obcí Kolíňany a Jelenec

streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života 32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár. Aj keď nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, starých rodičov, priateľov. Ich návrat do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o podanie pomocnej ruky.
Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 0192 9012.
Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Hasiči hasičom 2019

Podujatie s názvom „HASIČI HASIČOM“ je podujatie, prostredníctvom ktorého hasiči spomínajú na činy z uplynulého roka, aby tak svojou vážnosťou a výnimočnosťou neupadli do zabudnutia. Podujatie sa uskutoční 17. januára 2020 v kultúrnom dome v Hliníku nad Hronom, kde sa v tento deň stretnú profesionálni a dobrovoľní hasiči, aby udelili ocenenia najlepším spomedzi nich. Organizovať podobné podujatie je často neľahká úloha. Bez pomoci širšieho okolia to však ide len ťažko. Preto organizačný štáb oslovuje práve vás, ktorí máte možnosti, ako pomôcť. Je samozrejmé, že podobné podujatie nie je len časovo náročné na prípravu, ale ako to v dnešnej dobe býva, je náročné financovať ho takým spôsobom, aby malo úroveň potrebnú k oslave hasičských činov. Preto vás chceme poprosiť o pomoc, či už prostredníctvom materiálneho zabezpečenia, alebo formou finančného príspevku na podporu organizovania tohto podujatia. Akúkoľvek formu pomoci si vysoko ceníme.
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Informácia pre občanov, ktorí majú záujem o prípravu na prijímacie skúšky a prípravu na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu. Viac informácií získate v prílohe tohto príspevku. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Mikulášske prianie

Krásny mikulášsky deň vám všetkým zo srdca želá starostka obce Martina Záhorcová a kolektív Obecného úradu. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !  1

Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !

KAUFLAND verejná obchodná spoločnosť, hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín pre obec Pitelová. Plat od 29,- eur za štyri roznosy plus motivačné príplatky.
Telefonický kontakt : 0903317056 p. Valentovičová
celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Rady a tipy na EKO Vianoce.

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame vám rady a tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
MIKULÁŠ 6.12.2019  1

MIKULÁŠ 6.12.2019

Milé deti, príďte privítať Mikuláša ! Stretneme sa dňa 6.12.2019 o 16:00 hod. pri zastávke Fridrich. Mikuláš nás bude čakať aj s jeho pomocníkmi v altánku na ihrisku. Tešíme sa na vás. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 17
posledná