Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 11
posledná

.

STAND UP COMEDY SHOW MICHAEL SZATMARY

Dňa 20.09.2020 o 19,00 hodine sa v KÚLTURNOM DOME JALNÁ uskutoční Stand up comedy show Michael Szatmaary.
Predpredaj vstupeniek - 8 eur
V deň konania - 10 eur
Limitovaný počet vstupeniek
Rezervácie - 0908 189 372

POZOR na zmenu konania podujatia - Kultúrny dom Jalná celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19

Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnilo aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín.
celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika

Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré vyšlo pod č. OE/791/108176. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Čo nepatrí do triedeného zberu

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale
• Riaďte sa pravidlami triedenia obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Uzávierka cesty z dôvodu opravy železničného priecestia Jastrabá

Železnice Slovenskej republiky oznamujú, že v dňoch 24.08.2020 od 7,30 hodiny do 27.08.2020 do 7,00 hodiny bude uzatvorené priecestie Jastrabá. Dôvodom uzatvorenia je oprava priecestia. Počas opravných prác dôjde k úplnému uzavretiu cesty. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov  1

Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, doručil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“, ktorý nám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
Krahulský kotlík 1

Krahulský kotlík

Obec Krahule Vás srdečne pozýva na podujatie Krahulský kotlík, ktoré sa bude konať dňa 15.08.2020. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát

Sobotné večerné prehliadky a Kino na hrade

Slovenské národné múzeum- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad modrý Kameň Vás pozýva
na večerné a nočné prehliadky múzea obohatené o legendy. Zažite netradičnú atmosféru
kaštieľa. S lektorom v dobovom kostýme navštívte aj priestory, ktoré nie sú súčasťou bežnej
prehliadky. Múzeum ponúka večerné prehliadky pre verejnosť v sobotu 25. 7. 2020, 1. 8. 2020, 15.8.
2020, 22. 8. 2020, 29. 8. 2020 so začiatkom o 19:00, 20:00 a 21:00 hod..
Zároveň Vás pozývajú na večerné Kino na hrade. Premietanie na hradnom nádvorí pod hviezdnou
oblohou je naplánované na soboty 8. 8. 2020 a 22. 8. 2020 o 21:00 hod. celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE na zneškodňovanie obsahu žúmp a septikov

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Odvoz odpadových vôd zo žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“ Priamo v zákone je daná povinnosť tomu (občan, organizácia), kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Podľa zákona č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s účinnosťou od 15.septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu.
Od 15.septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať doklady o odvozoch odpadu zo žúmp a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ich vydať v rozsahu ako je uvedené vyššie.

Upozorňujeme občanov obce Pitelová, že je prísne zakázané vypúšťať alebo vyprázdňovať obsah žúmp a septikov:
- do povrchových vôd,
- do otvorených či krytých rigolov popri komunikáciách,
- do záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy, či už v intraviláne alebo extraviláne obce.

Pre obec Pitelová tieto služby poskytuje:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Call centrum: 0850 111 234
celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/5453/2020, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozširuje výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Hromadné podujatia - nové podmienky

Od pondelka 6. júla 2020 sa menia pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV

Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce Pitelová vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov z ich pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, aby udržiavali a starali sa o svoju zeleň. Presahujúce konáre obmedzujú plynulý a bezpečný prechod po komunikácii, znižujú viditeľnosť vodičov, môžu poškodiť okolo idúce dopravné prostriedky. Z dôvodu bezpečnosti chodcov a bezpečnosti cestnej premávky Vás vyzývame, aby ste sa o svoju zeleň starali. V prípade škodovej udalosti sa bude škoda vymáhať od vlastníkov drevín a krovitých porastov.
V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať odpad na „grúň“, „hnojiskovú jamu“ nad bývalým družstvom, okolie bývalého družstva, ku Hronu a iné časti obce. V zmysle VZN obce Pitelová č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová, ods. 5) „pokiaľ nie je možné biologicky rozložiteľný odpad kompostovať na svojich záhradách, obec zabezpečí zber takého odpadu 1 krát mesačne v mesiacoch november až marec a 2 krát mesačne v mesiacoch apríl až október z pred domácností obyvateľov obce“ (viď kalendár vývozu odpadov – označenie hnedou farbou).
Žiadame občanov, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na obecné pozemky, verejné priestranstvá, ochranné pásma a pozemky cudzích vlastníkov.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

BRIGÁDA PRI HRABANÍ CINTORÍNA

Žiadame všetkých spoluobčanov, ktorí môžu prísť dňa 3. júla 2020 to je v piatok o 8.00 hodine pomôcť na brigádu pri hrabaní cintorína a úpravu verejného priestranstva pri cintoríne. So sebou je potrebné si vziať pracovné náradie. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

KONIEC OBMEDZENIA POUŽÍVANIA PITNEJ VODY

Dnešným dňom - 30.06.2020 končí obmedzenie používania pitnej vody v obci Pitelová. celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

VAKCINÁCIA PSOV

Oznamujeme občanom, že dňa 3.7.2020 v piatok sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote.
Očkovanie sa uskutoční v čase:
Horný Koniec AS 16:00-16:20,
pred Obecným úradom v čase 16:30-16:50,
Jednota 17:00-17:20 ,
Čierne zeme AS 17:30-17:50,
Záhrady 18:00
Očkovacia látka účinná 1 rok- cena 10 eur
Očkovacia látka účinná 2 roky- cena 20 eur
Kompletná očkovacia látka obsahujúca 8 chorôb vrátane besnoty -cena 20 eur

Chceme upozorniť chovateľov psov aj na povinnosť dať psa začipovať a splniť tak zákonné podmienky platné od septembra 2019. Na očkovanie si doneste aj občiansky preukaz nakoľko zákon nariaďuje zaznamenanie rodného čísla.
Cena za čipovanie je 15 eur.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Oznámenie úradu vlády SR o skončení núdzového stavu, zrušení uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušení zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušení zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať.
Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hodiny. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Pitelová bude dňa 12.06.2020 zatvorený z dôvodu prebiehajúceho školenia. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Základná škola a materská škola obce Trnavá Hora budú od 15. júna znovu otvorené

Po pondelkom zrušení väčšiny opatrení, ktoré štát nariadil v súvislosti so zamedzením šírenia korona vírusu, obec Trnavá Hora ako zriaďovateľ základnej, materskej školy a školskej jedálne rozhodla v súlade s vydanými usmerneniami ministra školstva a hlavného hygienika o ich otvorení od pondelka 15. júna 2020. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa je v prílohe, ale aj na webe základnej školy, FB materskej školy, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Viac sa dozviete s priloženého „rozhodnutia o otvorení“. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Dňa 10.06.2020 (streda) sa uskutoční v sále kultúrneho domu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Uvoľňovanie opatrení od 3. júna 2020

Od 3. júna 2020 sa uvoľňujú ďalšie opatrenia.
Celé znenie opatrenia nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
.

DEŇ DETÍ - 01.06.2020


Prajem všetkým detičkám, nielen v tento Deň detí,

ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo

a aby boli milované

a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky.

Krásny a šťastný Deň detí.

Martina Záhorcová
starostka obce
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Posilnenie školských spojov

V nadväznosti na otváranie základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen ranné a popoludňajšie školské spoje. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu. Ide predovšetkým o autobusy, ktoré vozia deti z menších obcí do spádových škôl, najviac spojov pribudne ráno medzi 6. a 8. hodinou a medzi 12. a 15. hodinou popoludní.

Zmeny cestovných poriadkov budú platiť od pondelka 1. júna vrátane. Odporúčame cestujúcim, aby venovali pozornosť cestovným poriadkom, nakoľko sa nejedná o úplný návrat do bežného režimu. Župa nebude posilňovať spoje, ktoré využívali prevažne stredoškoláci a ktoré premávali v exponovaných časoch viackrát za hodinu medzi okresnými mestami.
celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

4 fáza uvoľňovania opatrení


ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie úradu Verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov nasledovné
opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100
osôb.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby
žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.
Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania,
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných
verzií:
- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na
tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred
spevmi,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu), nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch
za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí
s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov
územnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí
štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:
- pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch
dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení,
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a
nahradiť ich papierovými utierkami,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne
ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk;
- v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.
V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky.
Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet
osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba.
Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii
ďalších príborov,
- pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.
O d ô v o d n e n i e
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy.
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok
organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na
hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických
podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Dokumenty zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnicu a Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.05.2020 nájdete TU:
celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU-SAD ZV

Touto cestou Vám oznamujeme, že Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. II1/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto
prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona
n a r i a d i l
s platnosťou od 10.05.2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy spočívajúcu v zavedení režimu „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY", v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v režime „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY".


celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

ZBER PAPIERA

V pondelok 04.05.2020 sa uskutoční v obci Pitelová zber papiera. Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie. Čas zberu:
17:50 - 18:00 hod. - Záhrady
18:05 hod. - Bytovka
18:10 - 18:20 hod.- autobusová zastávka Fridrich
18:25 hod. - Coop Jednota
18:30 - 18:40 hod. - Obecný úrad
18:45 - 18:55 hod. - Horný koniec

celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy
v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby
nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.
Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku
pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia
dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,
môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle §25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle §26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 11
posledná