Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Typ: ostatné
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, doručil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“, ktorý nám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejňujeme doručené Oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Pitelová: www.pitelova.eu dňa 07.08.2020 počas doby min. 14 dní.
 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné k nahliadnutiu (je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie) min. do 22.08.2020 na Obecnom úrade Pitelová počas úradných hodín:

Pondelok     od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Utorok         od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Streda          od 07.00 hod. do 16.30 hod.

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          od 07.00 hod. do 13.30 hod.

Obedňajšia prestávka od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

 


Príloha

Vytvorené: 7. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2020 09:09
Autor: Správca Webu