Obsah

Povinnosti vlastníkov studní - oznámenie

Typ: ostatné
.Obec Pitelová ako orgán štátnej vodnej správy Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia § 80 e ods. 2 zákona 364/2004Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31.decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.

To znamená, že povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich a povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom 31. decmbra 2021, ak sa nepodá žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd na orgán štátnej vodnej správy.

Celé znenie oznámenia nájdete TU


Prílohy

Vytvorené: 12. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2020 14:24
Autor: Správca Webu