Obsah

UPOZORNENIE na zneškodňovanie obsahu žúmp a septikov

Typ: ostatné
Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Odvoz odpadových vôd zo žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“ Priamo v zákone je daná povinnosť tomu (občan, organizácia), kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Podľa zákona č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s účinnosťou od 15.septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu.
Od 15.septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať doklady o odvozoch odpadu zo žúmp a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ich vydať v rozsahu ako je uvedené vyššie.

Upozorňujeme občanov obce Pitelová, že je prísne zakázané vypúšťať alebo vyprázdňovať obsah žúmp a septikov:
- do povrchových vôd,
- do otvorených či krytých rigolov popri komunikáciách,
- do záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy, či už v intraviláne alebo extraviláne obce.

Pre obec Pitelová tieto služby poskytuje:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Call centrum: 0850 111 234


Vytvorené: 6. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2020 12:27
Autor: Správca Webu