Obsah

Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka - UPOZORNENIE

Typ: ostatné
Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka - UPOZORNENIE 1Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy
afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka v katastri Teplá, medzi obcami Repište, Sklené Teplice a Podhorie dňa 09.6.2022.

Vírus afrického moru ( ďalej len AMO )  je prítomný u diviačej zveri minimálne v katastroch týchto troch obcí. Diviačia zver je tak reálnym zdrojom nákazy a ohrozuje chovy domácej ošípanej. Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej boli už v roku 2021 nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov.

Ide o nasledovné opatrenia :

1. Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197, 0911 236 938 ).

3. Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS ZH.

4. Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

5. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané držať tak, aby nenastal priamy ani  nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov a ani s diviačou zverou.

6. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými, s osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

7. Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

8. Zákaz skrmovania rastlinného krmiva, ktoré pochádza z reštrikčnej oblasti AMO a môže tak byť kontaminované - znečistené diviačou zverou ( zelené krmivo–obilie, lucerka, okopaniny, atď. ).

9. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu chovu – farmy a ich kontaktu s krmivom a stelivom.

10. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

11. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, aktívne dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

12. Zákaz vstupu do chovu ( stajne ) nepovolaným osobám a vozidlám.

13. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

14. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov najmenej 90 dní pred jej použitím.

15. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS ZH ( tel. : 045 6733192, 6733197 ) najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.

 

Chov domácej ošípanej bez registrovania farmy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Slovenskej republiky je porušením zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Postup o registrácii farmy v prípade žiadosti bude poskytnutý každému záujemcovi.

Vážení chovatelia, AMO je už každodennou reálnou hrozbou pre Vaše ošípané. Ochrana Vašich ošípaných pred AMO je na Vašej zodpovednosti. Doporučujeme zvážiť domácu zakáľačku Vami chovaných ošípaných, ako preventívny nástroj na zamedzenie vzniku nákazy AMO.


Príloha

Vytvorené: 10. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2022 13:03
Autor: Správca Webu