Obsah

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Typ: ostatné
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy
v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby
nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.
Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku
pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia
dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,
môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle §25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle §26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€.

Príloha

Vytvorené: 24. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2020 10:00
Autor: Správca Webu