Obsah

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Typ: ostatné
Zaburinenie pozemkov – upozornenie 1 Každoročne s príchodom jarných mesiacov sa stáva aktuálnou problematika ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov pred zaburinením.

Uvedená povinnosť vyplýva vlastníkom resp. nájomcom /správcom/ poľnohospodárskej pôdy z ustanovenia § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy/.

Zaburinenie v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej poškodeniu a degradácii ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu obhospodarovaniu.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so sídlom Námestie Matice slovenskej 8 Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Tomu, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku /fyzická osoba/ v zmysle § 25 a môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 330.- EUR, v zmysle § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy môže správny orgán uložiť pokutu právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi až do výšky 33 200.- EUR .

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky, bude správny orgán na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.


Vytvorené: 3. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2022 12:43
Autor: Správca Webu