Obsah

ZÁKAZ VYPAĽOVAŤ TRÁVU!!!

Typ: ostatné
Plagát zákaz vypalovaniaVypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov.


S príchodom prvých slnečných a teplých dní v jarnom období dochádza každoročne k prebúdzaniu sa prírody a tým aj k zvyšovaniu aktivity človeka v nej. Slnečné dni lákajú  ľudí vyjsť von  do záhrad a tiež aj  na prechádzky do prírody.  Práve na jar sa ukážu v plnej miere  pozostatky jesene, a to v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období sa ľudia často nechajú v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Bohužiaľ si neuvedomujú, že práve v tomto čase trvania suchého, teplého, ale často i veterného počasia sa rapídne zvyšuje riziko vzniku požiarov pri týchto činnostiach.  A tak nám aj každoročné štatistické vyhodnotenia poukazujú na to, že počet požiarov stále nemá klesajúcu tendenciu.
Každoročné štatistiky požiarovosti SR nasvedčujú, že aj napriek neustálemu upozorňovaniu na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov  občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a porušujú. Ak sa pozrieme na celkovú štatistiku požiarovosti za rok 2019  na  území okresov Žiar nad Hronom,  Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 162 požiarov a priame škody boli 855 480 €.  Z toho požiarov v prírodnom prostredí bolo 52 a priame škody boli 244 910 €.   Pri týchto požiaroch našťastie nedošlo k usmrteniu osôb a ani k ich zraneniu. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo  spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň v otvorenom priestore sa za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí škody nielen na majetku, životnom prostredí, ale i na životoch a tiež môže spôsobiť veľké ekologické straty a to napr. stratu veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a  taktiež úhyn chránených živočíchov.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.  V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom  v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú! V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie  na voľnom priestranstve prísne zakázané!
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje obec  alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.
Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať a to najmä:
-sledovať klimatické podmienky
-ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
-zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
-vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
-po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.

V prípade vzniku  požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho  šírenia sa. Hlavne požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne, t.j. kopcovitom a členitom, sa za veterného počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na veľkú plochu a  vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania – IZS - 112 .

 


Vytvorené: 24. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2020 08:21
Autor: Správca Webu