Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie dokumentov k pripomienkovaniu

Obec Pitelová zverejňuje (dňa 21. 11. 2022) nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová dňa 07.12.2022:

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

Návrh VZN č. 2/2022 o komunálnom odpade na rok 2023 

Návrh VZN č. 3/2022 o poplatkoch za vodu

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese: pitelova@pitelova.eu

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť