Obsah

Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty

1.23 Majetkovo – právne veci Stiahnuté: 159x | 09.07.2018

1.22 Výzva na predkladanie ponúk – tovary – Obecný kamerový systém Stiahnuté: 116x | 09.07.2018

1.21 Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuté: 113x | 09.07.2018

1.20 Rozhodnutie – verejná vyhláška Stiahnuté: 99x | 09.07.2018

1.19 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuté: 222x | 09.07.2018

1.18 Príloha č.3 – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 310x | 09.07.2018

1.17 Smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 125x | 09.07.2018

1.16 Územné rozhodnutie – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 125x | 09.07.2018

1.15 Zaburinenie pozemkov Stiahnuté: 112x | 09.07.2018

1.14 Protest prokurátora Stiahnuté: 311x | 09.07.2018

1.13 Verejná vyhláška – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 97x | 09.07.2018

1.12 Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013 Stiahnuté: 202x | 09.07.2018

1.11 Oznam Obvodného úradu životného prostredia o kvalite ovzdušia Stiahnuté: 83x | 09.07.2018

1.10 Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek rok 2013 Stiahnuté: 90x | 09.07.2018

1.9 MVE Jalná – Rozhodnutie krajského stavebného úradu Stiahnuté: 136x | 09.07.2018

1.8. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015 Stiahnuté: 92x | 09.07.2018

1.7 Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostedie Stiahnuté: 84x | 09.07.2018

1.6 Rozhodnutie o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne Jalná Stiahnuté: 85x | 09.07.2018

1.5 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby Stiahnuté: 138x | 09.07.2018

1.4 Plán rozvoja verejných vodovodov Stiahnuté: 106x | 09.07.2018

Stránka