Obsah

Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty

Program odpadového hospodárstva 2016-2020 Stiahnuté: 180x | 06.09.2019

1.23 Majetkovo – právne veci Stiahnuté: 353x | 09.07.2018

1.22 Výzva na predkladanie ponúk – tovary – Obecný kamerový systém Stiahnuté: 284x | 09.07.2018

1.21 Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuté: 304x | 09.07.2018

1.20 Rozhodnutie – verejná vyhláška Stiahnuté: 248x | 09.07.2018

1.19 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuté: 509x | 09.07.2018

1.18 Príloha č.3 – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 688x | 09.07.2018

1.17 Smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 273x | 09.07.2018

1.16 Územné rozhodnutie – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 290x | 09.07.2018

1.15 Zaburinenie pozemkov Stiahnuté: 269x | 09.07.2018

1.14 Protest prokurátora Stiahnuté: 694x | 09.07.2018

1.13 Verejná vyhláška – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 253x | 09.07.2018

1.12 Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013 Stiahnuté: 513x | 09.07.2018

1.11 Oznam Obvodného úradu životného prostredia o kvalite ovzdušia Stiahnuté: 210x | 09.07.2018

1.10 Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek rok 2013 Stiahnuté: 224x | 09.07.2018

1.9 MVE Jalná – Rozhodnutie krajského stavebného úradu Stiahnuté: 396x | 09.07.2018

1.8. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015 Stiahnuté: 223x | 09.07.2018

1.7 Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostedie Stiahnuté: 219x | 09.07.2018

1.6 Rozhodnutie o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne Jalná Stiahnuté: 225x | 09.07.2018

1.5 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby Stiahnuté: 345x | 09.07.2018

Stránka