Obsah

Späť

Oznámenie o realizácii projektu - Wifi pre Teba – obec Pitelová

.Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Z262

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Pitelová

Miesto realizácie: Obec Pitelová

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Bod 1 Obecný úrad- Externý AP 
  2. Bod 2 Ihrisko Upieca- Externý AP 
  3. Bod 3 Garáže - Externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu je ukončená.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Vyvesené: 23. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť