Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 24. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť