Obsah

VZN

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 21x | 03.06.2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 86x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 67x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 75x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 46x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 50x | 09.12.2019

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 325x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 314x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 174x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 171x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 153x | 07.11.2018

VZN Obce Pitelová č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce Pitelová Stiahnuté: 72x | 15.08.2019

VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 87x | 30.08.2019

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 379x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 261x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 178x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 155x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 218x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 162x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 159x | 14.06.2018

Stránka