Obsah

VZN

Rok 2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 27x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 17x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 17x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 11x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 11x | 09.12.2019

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 256x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 252x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 140x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 140x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 118x | 07.11.2018

VZN Obce Pitelová č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce Pitelová Stiahnuté: 38x | 15.08.2019

VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 33x | 30.08.2019

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 282x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 211x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 145x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 119x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 125x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 111x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 117x | 14.06.2018

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 162x | 14.06.2018

Stránka