Obsah

VZN

Rok 2019

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 238x | 07.11.2018

VZN Obce Pitelová č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce Pitelová Stiahnuté: 181x | 15.08.2019

VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 208x | 30.08.2019

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 533x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 372x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 288x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 227x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 343x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 233x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 251x | 14.06.2018

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 226x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 472x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 234x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 213x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 222x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 205x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 191x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 191x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 189x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 364x | 14.06.2018

Stránka