Obsah

VZN

Rok 2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 245x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 202x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 297x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 207x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 217x | 14.06.2018

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 187x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 429x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 205x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 180x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 196x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 182x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 161x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 163x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 157x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 274x | 14.06.2018

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 156x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 164x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 205x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 159x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 162x | 14.06.2018

Stránka