Obsah

VZN

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 493x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 530x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 330x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 322x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 297x | 07.11.2018

VZN Obce Pitelová č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce Pitelová Stiahnuté: 246x | 15.08.2019

VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 270x | 30.08.2019

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 594x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 445x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 336x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 272x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 404x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 272x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 312x | 14.06.2018

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 289x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 542x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 286x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 266x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 275x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 244x | 14.06.2018

Stránka