Obsah

VZN

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 180x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 193x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 235x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 185x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 196x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 204x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 210x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 172x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 198x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 176x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2013-2015 Stiahnuté: 203x | 14.06.2018

Rok 2012

VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 198x | 14.06.2018

Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce Stiahnuté: 189x | 14.06.2018

Rok 2011

VZN o obecných poplatkoch na rok 2011 Stiahnuté: 210x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Stiahnuté: 254x | 14.06.2018

VZN o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám Stiahnuté: 219x | 14.06.2018

VZN o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 187x | 14.06.2018

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 249x | 14.06.2018

VZN-opatrovateľská-služba-2008 Stiahnuté: 211x | 18.06.2018

Stránka