Obsah

VZN

Rok 2016

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 228x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 232x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 223x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 455x | 14.06.2018

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 219x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 242x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 283x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 228x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 248x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 246x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 248x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 225x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 253x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 212x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2013-2015 Stiahnuté: 244x | 14.06.2018

Rok 2012

VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 244x | 14.06.2018

Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce Stiahnuté: 231x | 14.06.2018

Rok 2011

VZN o obecných poplatkoch na rok 2011 Stiahnuté: 259x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Stiahnuté: 311x | 14.06.2018

VZN o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám Stiahnuté: 283x | 14.06.2018

Stránka