Obsah

VZN

Rok 2016

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 247x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 260x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 242x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 515x | 14.06.2018

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 242x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 265x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 312x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 253x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 275x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 268x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 268x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 252x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 276x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 232x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2013-2015 Stiahnuté: 267x | 14.06.2018

Rok 2012

VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 278x | 14.06.2018

Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce Stiahnuté: 257x | 14.06.2018

Rok 2011

VZN o obecných poplatkoch na rok 2011 Stiahnuté: 289x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Stiahnuté: 344x | 14.06.2018

VZN o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám Stiahnuté: 313x | 14.06.2018

Stránka