Ak si nie ste istí správnym spôsobom, ako triediť odpad, alebo sa len chcete ustiť, že to robíte správne, tu je návod.

Viete ako správne triediť?

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 17.06.2016 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Navrhovaný program:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
2. Určenie zapisovateľa – návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Správa nezávislého auditora
5. Záverečný účet obce Pitelová za r. 2015
6. Majetkovo právne záležitosti – návrh na prenájom miestnej komunikácie vedenej ako poľná cesta parc.č. CKN – 2275, 2266 v úseku Horný koniec obce – Chotár, firme M&J BUSINESS s.r.o za účelom vybudovania spevnenej komunikácie na odvoz drevnej hmoty.
7. Prerokovanie žiadostí
8. Diskusia – rôzne – interpelácie
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Celé znenie pozvánky

Záznam z divadelného predstavenia Dieťa

Záznam z divadelného predstavenia Dieťa a Dňa matiek v Pitelovej.

 

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že sa dňa 21.mája 2016, t.j. v sobotu uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Očkovacia látka účinná 1 rok – 7€ Očkovacia látka účinná 2 roky – 14€ Kompletná očkovacia látka – 18€ Očkovať sa …

 

Deň matiek

Divadelný súbor Pitelovčania, Obecný úrad a ZO SZZP si uctia Deň Matiek a pozývajú Vás dňa 8. Mája t.j. v Nedeľu o 13,30 hodine v sále kultúrneho domu na divadelné predstavenie DIEŤA. V rámci programu sa predstavia mladí z našej obce. Deň matiek

 

Zber elektroodpadu

Dňa 7. mája t.j. v sobotu od 9,00 hodiny sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý elektroodpad vyložili pred bránu.

 

Prehdľad kultúrnych a spoločenských podujatí v obci PITELOVÁ v roku 2016

JANUÁR FEBRUÁR 6.2.- FAŠIANGOVÁ zábava (organizátormi boli SZZP a OU) 8.2.- DETSKÝ maškarný ples (organizátormi boli SZZP a OU) 9.2.- Pochovávanie basy (organizátormi boli  SZZP a OU) MAREC APRÍL MÁJ– DEŇ MATIEK- divadelné predstavenie (organizátor divadelný súbor, ZO ZŤP a OU) JÚN – schôdza …

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.3.2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. 3. 2016 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. Navrhovaný program: Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Správa o výsledku …