História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Zrušenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dňa 23.05.2018 o 16.00 hod. neuskutoční. Dôvodom je ospravedlnenie sa troch poslancov, čím sa nesplní trojpätinová väčšina potrebná k hlasovaniu.        

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby medzi obcou Pitelová a BROS Computing, s.r.o.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce medzi obcou Pitelová a Dobrovoľným hasičským zborom Pitelová.  

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o vytvorení webového sídla a Zmluva o prevádzke webového sídla medzi obcou Pitelová a Galileo Corporation s.r.o.  

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná  Zámenná zmluva č. 1/2018/ZZ medzi obcou Pitelová a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Informácie pre prípadných záujemcov o absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA Dobrovoľná vojenská príprava – DVP Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy Informácie pre uchádzačov

Prerušenie dodávky vody v hornej časti obce

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čistenia vodojemu u Štefankov v hornej časti obce bude 9.4.2018 /pondelok/ odstavená voda celý deň pre občanov napojených z tohto vodojemu.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná,a.s.  oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len