Menu
Obec Pitelová
ObecPitelová

SZZP

HISTÓRIA
ROK 1996

Organizácia bola založená 29. Januára 1996 s počtom členov 34.Postupne sa do organizácie prihlasovali ďalší občania zdravotne postihnutí, no tiež i takí, ktorí chcú byť priateľmi zdravotne postihnutých. Predseda Baranová Anna.  Ku koncu roka mal zväz 58 členov. Už vtedy finančné príspevky boli len z členských známok a dotácii obecného úradu.

Počas roka sa konali 4 výborové schôdze a 2 členské.

Uskutočnili sa dva zájazdy a to do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a zámku v Topolčiankach.  Druhý zájazd navštívil  Bojnice a kúpele v Chalmovej. Tiež si členovia zorganizovali posedenie v prírode pri opekaní špekačiek. Na túto akciu sa finančne zložili účastníci.

OV SZZP v Žiari nad Hronom zorganizoval Športový deň zdravotne postihnutých. Z našej organizácie sa zúčastnili 4 členovia Kapusta Marian, Feben Vladimír, Hudecová Anna, Hudecová Ludmila a získali niekoľko 1. a 2. cien.

Rekondičného pobytu prideleného OV SZZP sa zúčastnili dvaja členovia, vykonalo sa niekoľko návštev chorých a odovzdali sa upomienkové darčeky členom starším ako 50 rokov /55, 60,65,…./

ROK 1998

Členská základňa sa rozrástla na počet 82 členov.

Počas tohto obdobia sa uskutočnili dva zájazdy na Staré Hory a ďalší zájazd do Gabčíkova a Podhájskej, boli využité dva rekondičné pobyty  pridelené OV SZZP. Našu organizáciu na Majstrovstvách Slovenska v športových hrách zdravotne postihnutých občanov v Martine reprezentoval Marián Kapusta kde v ľahkej atletike, v trojboji obsadil druhé miesto v celoslovenskom meradle.

Nezabudlo sa ani na chorých a jubilujúcich členov  a tiež našim štyrom postihnutým deťom boli odovzdané mikulášska balíčky. Na znak dobrej spolupráce medzi obecným úradom a zväzom boli odpracované brigády na úpravách a skrášľovaní obce a obecný úrad zas podporil  zväz finančnou hotovosťou.

ROK 1999

Počet členov za znížil na 80, lebo s dvomi členmi sme sa  navždy rozlúčili.

Predseda Kapusta Marian

Pri príležitosti Medzinárodného roka starších ľudí naša organizácia spolu s obecným úradom usporiadala spoločenské posedenie so všetkými staršími ľuďmi obce. Priebežne boli vykonávané návštevy ťažko chorých členov, dvakrát boli vykonané masáže odbornou zdravotnou pracovníčkou.

Uskutočnil sa zájazd do Domice, Krásnej Hôrky a Betliara.

Na Majstrovstvách Slovenska zdravotne postihnutých v trojboji pán Marián Kapusta a Vladimír Feben úspešne reprezentovali našu organizáciu a obsadili 2. miesto.

Do činnosti organizácie patrí aj práca s manipuláciou jedálenských servisov, ktoré sú našim majetkom, pri rôznych príležitostiach spojených s pohostením.

ROK 2000

Členská základňa sa rozrástla na 87 členov, ktorí sa zapojili do úprav obecného parku a to odstránenie a vyčistenie nevhodného porastu a okopávanie okrasných kríkov. Predseda Vladimír Feben.

Rekondičného pobytu v Oraviciach sa zúčastnila jedna členka.

Na okresnej športovej súťaži zdravotne postihnutých sa zúčastnilo našich 5 členov. Medzi okresmi Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská  Štiavnica sme získali ako organizácia 1. Miesto – muži.

Na majstrovstvách Slovenska zdravotne postihnutých v Martine naši 4 členovia/Feben Vladimír, Kapusta Marián, Hric Štefan a Sklenka Jozef ml./ získali 1 zlatú, 1 striebornú a 2 štvrté miesta.

Nezabudlo sa ani na jubilujúcich  a chorých členov a tiež na mikulášske balíčky pre deti.

ROK 2001

Ku koncu roka evidujeme 93 členov, z toho sú aj rodičia 6 postihnutých detí.

Predsedom je Vladimír Feben.

Uskutočnili sa 2 zájazdy do Podhájskej, navštevovali s ťažko chorí členovia, blahoželalo sa jubilujúcim členom, deťom sa odovzdali mikulášske balíčky tak ako každý rok.

Naša organizácia prebrala štafetu organizovania fašiangových slávností- Fašiangového sprievodu po celej dedine i fašiangovej zábavy.

Naši členovia sa zúčastnili športovo-spoločenskej akcie „Deň otcov“, ktorú usporiadal obecný úrad na ihrisku Upieca.

Na okresných športových hrách zdravotne postihnutých sa zúčastnili 4 členovia- Marian Kapusta, Vladimír Feben, Anna Hudecová,Jozef Sklenka ml. a ako ZO obsadili 1. Miesto.

Na Majstrovstvách Slovenska v Martine sa zúčastnili 3 členovia- Marian Kapusta, Vladimír Feben, Jozef  Sklenka ml. Celkom z 35 okresov sa okres ZH, ktorý bol reprezentovaný  členmi ZO Pitelová obsadil 7. miesto.

ROK 2002

Členská základňa má 102 členov a ako predseda ich vedie Vladimír Feben.

Počas roka sa uskutočnilo 5 výborových a 2 členské schôdze.

V letných mesiacoch sa uskutočnil zájazd na termálne kúpalisko Bešeňová a zájazd do Rajeckej Lesnej.

Čo sa týka rekondičných pobytov – z organizácii bola poskytnutá finančná výpomoc na 4 rekondičné pobyty na Slovensku a príspevok na 1 trekreačný pobyt v zahraničí.

Na okresných športových hrách v Žiari nad Hronom opätovne pán Marian Kapusta obsadil v trojboji 1. Miesto.

V novembri sme za spolupráci s OU pripravili pre našich členov ako aj ostatných členov kultúrno-spoločenské posedenie/predávanie výrobkov/ spojené s občerstvením.

ROK 2003

Členská základňa pod vedením predsedu Vladimíra Febena eviduje celkom 107  členov, z toho sú aj rodičia 6 zdravotne postihnutých detí. Organizácia združuje členov z obce Pitelová, Ihráč, Trnavá Hora, Hronská Dúbrava.

Okrem tradičných výborových a dvoch členských schôdzí v mesiaci jún usporiadala naša organizácia za pomoci OU a sponzorov 9. Ročník Okresných športových hier zdravotne postihnutých – majstrovstvá bývalého okresu Žiar nad Hronom. Na súťaž sa prihlásilo 8 organizácií. Súťažilo sa v kategórií muži, ženy v 3 disciplínach: streľba zo vzduchovej pušky, stolný tenis a atletický trojboj. Súťažiaci našej ZO obsadili popredné miesta. Streľba zo vzduchovej pušky: 1.miesto Jozef Sklenka ml., 2. Miesto Vladimír Feben. Stolný tenis: 1. miesto Štefan Hric a v trojboji 1 miesto Marian Kapusta a 3. miesto Jozef Sklenka ml.

Tiež sa nezabúda na dlhodobo chorých , ktorým boli zakúpené konzumné balíčky. Aj naše postihnuté deti sa potešili mikulášskym balíčkom a tiež aj dve členky, ktoré majú nad 80 rokov.

 ROK 2004

V tomto roku sa členská základňa rozrástla a dosiahla počet 114 členov

Niektorí členovia sú zo Žiaru nad Hronom a dokonca i zo Zvolena.

V tomto roku sa usporiadali 4 kultúrno – spoločenské akcie spojené s predvádzaním výrobkov, občerstvením a posedením pri hudbe, kde eme privítali aj známeho speváka p. Dušana Grúňa.

V mesiaci september sme sa zúčastnili divadelného predstavenia – Radošinske naivné divadlo v Žiari nad Hronom.

K ďalším činnostiam za tento rok sa radia výborové a členské schôdze, návštevy dlhodobo chorých členov, odovzdávanie upomienkových darčekov jubilujúcim členom a členom starším ako 80 rokov, ako aj mikulášskych balíčkov našim postihnutým deťom.

ROK  2005

Z dôvodu odhlásenia sa a úmrtia sa počet členov zmenšil na 111.

V tomto roku  sa okrem tradičných schôdzí uskutočnili 3 kultúrne podujatia spojené s predstavovaním výrobkov a občerstvením.

V októbri sa uskutočnil zájazd do Poľska za nákupmi pred blížiacimi sa sviatkami.

Nezabudlo sa ani na chorých členov a postihnuté deti.

ROK  2006

Členská základňa sa opäť rozrástla a dosiahla počet 118 členov z Pitelovej a okolia /Ihráč, Trnavá Hora, Hronská Dúbrava, Žiar nad Hronom, Zvolen/. Na čele predsedu stojí pán Vladimír Feben.

Počas roka sa vykonalo 6 výborových,  2 členské schôdze a 2 spoločensko-predvádzacie akcie. Na schôdzach boli odovzdané tradičné upomienkové darčeky.

Aj tento rok sme usporiadali Fašiang spojený s fašiangovou zábavou a fašiangovým karnevalom pre deti.

V marci sa členovia zväzu zúčastnili kultúrneho vystúpenia Radošinské naivné divadlo v Žiari nad Hronom, v apríli a októbri zájazdy do Poľska  .

O výdaj jedálenského servisu na rôzne príležitosti sa stará pani Anna Beňová.

 ROK  2007

Členská základňa zmenila počet na 114 členov.

V priebehu roka sa uskutočnili 4 výborové a 2 členské schôdze. Členské schôdze boli spojené s odovzdávaním upomienkových darčekov, či už jubilujúcim členom, členom starším ako 80 rokov i deťom.

Organizovali sme v spolupráci s OU fašiangové slávnosti- fašiangový sprievod, fašiangovú zábavu. V apríli aj v októbri sme si opäť vyšli za nákupmi do Poľska.

V tomto roku sme zorganizovali aj viacero brigád: čistenie fontány, kosenie priestorov okolo miestneho cintorína, úprava ihriska Čierne zeme.

Za podporu a pomoc pri akciách ďakujeme OU.

ROK  2008

Ku koncu roka mala organizácia 120 členov, z toho rodičia 4 postihnutých detí. Členská základňa sa skladá z invalidných dôchodcov, starobných dôchodcov, rodičov zdravotne postihnutých detí ako aj priateľov zdravotne postihnutých. Činnosť organizácie pozostáva zo 4 výborových a 2 členských schôdzí. Svojou prácou pomohli pri vysádzaní stromčekov okolo ihriska v časti Čierne zeme, pri kosení a upravovaní parku nad ktorým naša organizácia prebrala patronát.

V auguste sme v spolupráci s OU usporiadali akciu na výročie SNP – zapálenie vatry. V tomto roku sme opätovne 2 krát vycestovali za nákupmi do Poľska, čím spájame príjemné s užitočným.

ROK 2009

V tomto roku sa členská základňa zmenšila. Navždy sme sa rozlúčili s našimi 4 členmi, čím členská základňa dosiahla počet 116.  Medzi evidovanými členmi sú aj rodičia 4 postihnutých detí. Počas roka sa uskutočnili 4 výborové a 2 členské schôdze.

Tradične sme zorganizovali fašiangový sprievod, fašiangovú zábavu pre dospelých a karneval pre deti. Všetko sa zakončilo pochovaním basy.

V apríli a októbri sme opäť pre členov, ale i nečlenov zorganizovali zájazdy za nákupmi do Poľska, kde sa ešte stále dá nakúpiť lacnejšie ako doma.

Naši členovia sa okrem zájazdov zúčastňujú i brigád. V tomto roku sa zúčastnili kosenia miestneho parku, úpravy miestnosti „svadobky“- osadenie nových regálov pre jedálenský servis a položenie novej podlahovej gumy.

 ROK 2010

V priebehu tohto roku sme mali väčší pohyb v členskej základni. 2 členovia požiadali o zrušenie členstva, prijalo sa 10 nových členov a navždy sme sa rozlúčili s 3 členmi. Tiež došlo k vystriedaniu predsedu pána Vladimíra Febena, ktorý sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. Na jeho miesto nastúpila Ing. Garajová Elena.

Počas roka sa uskutočnilo 5 výborových a 2 členské schôdze, na ktorých sme odovzdali upomienkové darčeky jubilujúcim členom a členom starším ako 80 rokov.

V tomto roku sme tiež organizovali fašiangové slávnosti, v máji sme s deťmi pripravili program ku Dňu matiek a k rozšíreniu sme zabezpečili vystúpenie Žiaranky, čím sme si dôstojne uctili všetky mamy, staré mamy či krstné mamy. Opätovne sme si 2 krát zašli na nákupy do Poľska. V novembri sme sa zúčastnili divadelného predstavenia vo Zvolene. Niektorí členovia absolvovali rôzne zdravotné procedúry, z ktorých im bola preplatená alikvotná čiastka. Aj naďalej je možnosť využívať masérske služby našej členky pani Ponickej.

ZO je vďačná OU za podporu pri aktivitách, ktoré mnohé sú určené aj pre ostatných obyvateľov obce .

Obec

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Zajtra má meniny Fedor, Fedora

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rýchle odkazy

Urbárske a pasienkové spoločenstvo-pozem. spol. Pitelová

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
zamračené 22 °C 12 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 19/11 °C
utorok 16. 4. slabý dážď 12/4 °C
streda 17. 4. slabý dážď 10/3 °C
Obec Pitelová

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
hore