Pitelová dnes

Počet obyvateľov k 31.12.2023 :  599
- občanov nad 15 rokov: 529
- občanov do 15 rokov: 70

Deti do 15 rokov:
- dievčatá: 38
- chlapci: 32

Mládež od 15 rokov do 18 rokov:
- dievčatá: 8
- chlapci: 5

Dospelí:
- ženy: 306
- muži: 293

Priemerný vek: 44,81 roka

Rozloha: 14 km2

Pitelová leží v južnej časti Kremnických vrchov na východnom výbežku Žiarskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 445 metrov nadmorom, v dolnej časti je 257 metrov nad morom a najvyššie položené miesto je vo výške 606 metrov nad morom.

Starostkou obce je  Martina Záhorcová a v súčasnosti má 602 obyvateľov. Ešte v nedávnej minulosti sa tento počet znižoval. Poznateľné to bolo hlavne v časti Horný koniec, kde žilo mnoho starých ľudí. V posledných rokoch sa však aj táto časť obce prebúdza k životu. Prichádzajú sem mladé rodiny a stavajú sa nové domy aj vďaka krásnej prírodnej scenérií v okolí. Rozširuje sa aj chatová oblasť dediny. Na rekreačné účely slúži v súčasnosti 50 domov.

Vzhľad obce sa v priebehu rokov menil. Zrekonštruovali sa staré domy, zrušila sa škola aj Materská škola a tak školopovinné deti navštevujú predškolské zariadenia a základné školy v Trnavej Hore a Žiari nad Hronom.

V časti centrum leží budova Obecného úradu a kultúrneho domu, susediaca s farou a kostolom Ružencovej Panny Márie. Popri kostole vedú cesty k futbalovému ihrisku Upieca a k neďalekému cintorínu.

V roku 1958 bolo založené JRD Hron, ktoré sa však v roku 1998 dostalo do konkurzu. Všetky budovy následne odkúpilo od správcu konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Stará Kremnička, ktoré odpredalo časť budov súkromnému podnikateľovi.

Napriek množstvu kvalitných pastvín sa v obci chov hospodárskych zvierat vo väčšom množstve nepraktizuje. Nachádzajú sa tu však niekoľkí drobnochovatelia. V časti Čierne Zeme sa nachádza Ranč u Sklenku, s jazdeckými koňmi.

V poslednom období sa vedenie obce zameralo na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Starý systém obecného rozhlasu sa vymenil za bezdrôtový. Inštaloval sa aj do častí Dolina a Kuricovci, v ktorých predtým obecný rozhlas nebol. Vykonala sa rekonštrukcia osvetlenia obce. Do hornej časti sa vybudovalo nové prívodné vodovodné potrubie od vodojemu u Štefankov do vodojemu na Hornom konci,  nakoľko v tejto časti obce bol dlhodobo nedostatok pitnej vody.  V oblasti  ekologizácie sa  odstraňujú  nepovolené skládky komunálneho odpadu. Veľký dôraz sa kladie na separovanie druhotných surovín.

Pitelovské lesy sú v širokom okolí známe tým, že počas sezóny sú plné hríbov. Najlepšie a najvyhľadávanejšie sú jesenné dubáky.

V obci pôsobí niekoľko spolkov a zväzov:  zväz poľovníkov, dobrovoľný hasičský zbor a slovenský zväz zdravotne postihnutých a priateľov. Tieto spolky spolupracujú s obcou na organizovaní rôznych spoločenských akcií pre obyvateľov. 

Pitelová je jedna z mála dedín, kde sa zachovalo niekoľko zvykov a tradícií. Typický je každoročný fašiangový sprievod, fašiangová zábava, maškarný ples pre deti, pochovávanie basy, pravá oblievačka a koledovanie detí vo vianočnom období.

Zo športových aktivít sú to hlavne zápasy futbalového mužstva TJ Pitelová. Niekoľko dní po Štedrom dni sa usporadúva turnaj v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastňujú aj obyvatelia okolitých dedín. Súťaží sa vždy v dvoch kategóriách: ženy a muži. Odmenou za výkon sú hodnotné ceny.

Najvýznamnejšou činnosťou, ktorá dostávala našu obec do povedomia však bola činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Zbor aktívne pomáhal a pomáha hasiť požiare, pričom významne asistuje profesionálnemu hasičskému zboru pri ťažkých zásahoch v obci a okolí, čím sa už podarilo uchrániť nielen našim občanom nemalé materiálne hodnoty. V minulosti bol v obci vo veľkom rozšírený hasičský šport, v ktorom sme mali zastúpenie v každej kategórii a pravidelne pribúdali poháre za umiestnenia na stupni víťazov. Medzi najväčšie úspechy patrí trojnásobná účasť na Republikovom kole previerok pripravenosti DHZ, kedy sa naše družstvá, vo svojich kategóriách, dostali medzi osem najlepších celkov na Slovensku. Naše dievčatá si, ešte ako dorastenky, v roku 2003 vybojovali bronzové medaily a stali sa tak 2. vicemajsterkami Slovenska. V posledných rokoch však hasičské športovanie v obci upadalo a až v tomto roku sa znovu obnovil výcvik, najmenších hasičov “PLAMEŇÁKOV”. Držme im pritom palce, aby nadviazali na úspechy svojich predchodcov.