Daily Archives: 13. novembra 2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020  zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Príjmy rozpočtu  Výdavky rozpočtu