Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20.09.2017 (stredu) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
 2. Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pitelová p. Lucia Barátová
 4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Majetkovo právne záležitosti – možnosť vylúčenia prepravy drevnej hmoty cez obec –  opätovné prejednanie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom miestnej komunikácie vedenej ako poľná cesta parc.č. CKN -2275,2266 v úseku Horný koniec obce – Chotár, firme M&J Business s.r.o. za účelom vybudovania spevnenej komunikácie na odvoz drevnej hmoty, so zamedzením prejazdu cez obec
 6. Návrh VZN č.2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
 7. Návrh VZN č.3/2017 Zásady hospodárenia a nakladaní s majetkom obce
 8. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 9. Prerokovanie žiadostí
 10. Diskusia – rôzne – interpelácie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

 

Ján Kubík

starosta obce

 

Odpovede na Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Michaela Hefkova píše:

  Dobrý deň, kde na stránke sa dajú nájsť termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roka?

  Za odpoveď vopred ďakujem.

  Michaela Hefková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *