Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 15.06.2018 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
 2. Určenie zapisovateľa – návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Správa nezávislého audítora.
 5. Záverečný účet obce Pitelová za rok 2017
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7. 8.
 7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pitelová na volebné obdobie rokov 2019-2022
 8. Návrh na určenie počtu poslancov OZ Obce Pitelová na volebné obdobie rokov 2019-2022
 9. Majetkovo – právne záležitosti:

             Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pitelová, miestna komunikácia v dĺžke 409 m a zastavaný pozemok pod cestou, a to pozemok parcely reg. „C“, parc. č. 1203/1, o výmere 5090 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 983,  vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v k.ú. Pitelová, obec: Pitelová, okres: Žiar nad Hronom, za nehnuteľný majetok vo vlastníctve BBSK zverený do výkonu správy BBRSC, a.s., a to cestu III/2486 Pitelová – spojka v ckm 0,000-0,315 m, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „E“,, parcelné číslo 263/11, o výmere 2806 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, vo vlastníctve Obce Pitelová, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, zapísaný na LV č. 983, k. ú. Pitelová, obec Pitelová, okres Žiar nad Hronom, vedený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom a časti pozemku parcely registra „C“, parc. č. 2018, o výmere 75 826 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve BBSK, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, zapísaný na LV č. 1833, k. ú. Pitelová, obec Pitelová, okres Žiar nad Hronom, vedený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom,  bez vzájomného finančného vyrovnania.

Zámenu Predmetov zámeny bez ďalšieho vzájomného finančného vyrovnania, ako 

           prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

           z. z. o majetku obcí v platnom znení, a to trojpätinovou väčšinou poslancov

           Obecného zastupiteľstva, pričom prípad hodný osobitného zreteľa bol            

           zdôvodnený nasledovne: 

 • navrhovaná zámena ciest prinesie optimálne usporiadanie cestnej siete,
 • pripojením miestnej komunikácie v dĺžke 409 m k ceste III/2486 sa dosiahne jej využitie ako cesty III. triedy a v praxi bude zodpovedať požiadavke autobusovej dopravy a umiestneniu autobusových zastávok, ako aj ostatnej osobnej a nákladnej doprave,
 • porovnaním trasovania a stavebnotechnického stavu úsekov je na vedenie trasy cesty III. triedy vhodnejší úsek miestnej komunikácie.

 

  – Návrh na schválenie zámeru:

– Obec navrhuje  v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer prenechať do priameho nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nehnuteľný majetok obce – pozemky zapísané na Správe katastra  Žiar nad Hronom  pre katastrálne územie  Pitelová v liste vlastníctva  č. 1365  v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 2275, druh pozemku ostatné plochy o výmere  174 m2 a parcela č. 2266, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 5858m2  ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce na ktorých sa nachádza nespevnená poľná cesta vedúca od horného konca obce Pitelová na Chotár  do nájmu firme  M&J BUSINESS,s.r.o. Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton, IČO: 45 433 747, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 22150/S,  ktorá obhospodaruje lesné pozemky v hornej časti obce Pitelová.

Dôvod hodný osobitného zreteľa formou priameho nájmu spočíva v tom, že firma M&J BUSINESS, s.r.o. Svätý Anton na vlastné náklady, prípadne na náklady s fondov EU, vybuduje spevnenú komunikáciu v úseku Horný koniec – Chotár, kde sa napojí na lesnú cestu vedúcu k železničnej stanici Jastrabá a vylúči nákladnú dopravu z intravilánu obce Pitelová, to je Horný koniec obce – Čierne Zeme.

 • Návrh na ustanovenie likvidačnej komisie k vyradeniu OMV Citroen Berlingo
 1. Prerokovanie žiadostí.
 2. Diskusia – rôzne – interpelácie
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

 

 

Ján Kubík

starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *