Zmluvy

1. Aktuálne Návrhy zmlúv
Návrh nájomnej zmluvy pozemku obce
Návrh nájomnej zmluvy pozemku obce so spoločnosťou M&J Business, s.r.o.
Návrh zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ so StVS a.s.

 

2. Zmluvy o prevode majetku obce

2011
Zmluva p. Cesnak
Kúpna zmluva Kubáň – Obec
Žiadosť p. Poliaka o odkúpenie pozemku
Žiadosť p. Páločného o odkúpenie pozemku

2012
Žiadosť p. Dubovana o odkúpenie pozemku, Majetkovo- právne veci
Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie

2013
Kúpna zmluva – Stredoslovenská energetika

2014
Kúpna zmluva – p. Chalmovský

2015
Kúpna zmluva –  p. Fridrichová, p. Fridrich
Kúpna zmluva p. Páchnik

 

3. Iné zmluvy

2008
Zmluva o pripojení – Slovak Telekom, a.s.

2010
Zmluva o poskytnutí služieb spoločnosťou Exopora s.r.o. na audit záverečného účtu obce

2012
Zmluva o dielo č.24/01/2012 o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom
Asfaltové úpravy Pitelová

2013
Zmluva o poskytovaní  služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 2013
Nájomná zmluva – údržba miestnych komunikácií

2014
Zmluva o dielo – rekonštrukcia miestnych komunikácií

2015
Zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., – a. s.
Zmluva o výpožičke hasičského auta
Zmluva PROUNION
Zmluva PPA
Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému
Zmluva EKOS
Zmluva MASLEN
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

2016
Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Ján Lečko – HP SERVIS
Zmluva o výpožičke prebytočného hnuteľného majetku štátu (hasičská technika)
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Nájomná zmluva na pozemok s M&J BUSINESS, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej úrdžby miestnych komunikácií BBRSC/05454/2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb – Slovak Telekom, a.s.

2017
Zmluva o dielo – rekonštrukcia dámskych sociálnych zariadení na OcÚ, horné poschodie
Zmluva o dielo – rekonštrukcia pánskych sociálnych zariadení na OcÚ, horné poschodie
Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosťou REMEK a Licenčná zmluva o IS
Zmluva č. 149/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Pitelovej
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Telovýchovnej jednote Družstevník Pitelová
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Dobrovoľnému hasičskému zboru Pitelová
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová
Miestna komunikácia do osady U Kuricov
Mostík – Pitelová, Trnavá Hora
Zmluva o postúpení práv a povinností
Zmluva o spolupráci pri napojení vodovodu v Doline so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Nájomná zmluva na pozemok s M&J BUSINESS, s.r.o.
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na pozemok medzi obcou Pitelová a M&J Business s.r.o.

2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií BBRSC/05142/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová
Zámenná zmluva č. 1/2018/ZZ
Zmluva o vytvorení webového sídla – Galileo Corporation s.r.o.
Zmluva o prevádzke webového sídla – Galileo Corporation s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera – ESTY s.r.o.
Zmluva o spracovaní osobných údajov- Galileo Corporation s.r.o.
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov – Remek s.r.o.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *