Aktuality

Zobrazené 421-450 z 573
Sčítanie obyvateľov domov a bytov  1

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Dátum: 21. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

.

Registrácia chovu ošípaných

Dátum: 16. 10. 2020

Registráciu chovov vykonáva ministerstvom poverená organizácia Plemenárske služby SR, š.p., Účelové plemenárske zariadenie Centrálna evidencia hospodárskych zvierat Žilina.
Registráciu Vášho chovu ošípaných je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

.

Nové opatrenia od 15.10.2020

Dátum: 15. 10. 2020

Od 15. októbra 2020 (štvrtok) sú platné nové opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

.

Vykurovacia sezóna začala - staráte sa o komín dobre?

Dátum: 15. 10. 2020

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

.

Povinnosti vlastníkov studní - oznámenie

Dátum: 12. 10. 2020

Obec Pitelová ako orgán štátnej vodnej správy Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia § 80 e ods. 2 zákona 364/2004Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

.

NOVÉ OPATRENIA

Dátum: 30. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia platné od 1. októbra 2020.

.

Tlačová správa - Banskobystrický kraj

Dátum: 25. 9. 2020

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak, ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

.

Veľkokapacitné kontajnery

Dátum: 17. 9. 2020

Od pondelka 21.09.2020 budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

.

ZMENA ORGANIZÁCIE HROMADNÝCH PODUJATÍ

Dátum: 11. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 9. septembra 2020 nové Opatrenie č. OLP/7092/2020, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Avšak platí, že na základe epidemiologickej situácie v regiónoch môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .

.

STAND UP COMEDY SHOW MICHAEL SZATMARY

Dátum: 11. 9. 2020

Dňa 20.09.2020 o 19,00 hodine sa v KÚLTURNOM DOME JALNÁ uskutoční Stand up comedy show Michael Szatmaary.
Predpredaj vstupeniek - 8 eur
V deň konania - 10 eur
Limitovaný počet vstupeniek
Rezervácie - 0908 189 372

POZOR na zmenu konania podujatia - Kultúrny dom Jalná

.

Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19

Dátum: 3. 9. 2020

Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí.

.

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou

Dátum: 3. 9. 2020

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnilo aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín.

Usmernenie hlavného hygienika

Dátum: 3. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré vyšlo pod č. OE/791/108176.

Čo nepatrí do triedeného zberu

Dátum: 28. 8. 2020

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale
• Riaďte sa pravidlami triedenia obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Uzávierka cesty z dôvodu opravy železničného priecestia Jastrabá

Dátum: 24. 8. 2020

Železnice Slovenskej republiky oznamujú, že v dňoch 24.08.2020 od 7,30 hodiny do 27.08.2020 do 7,00 hodiny bude uzatvorené priecestie Jastrabá. Dôvodom uzatvorenia je oprava priecestia. Počas opravných prác dôjde k úplnému uzavretiu cesty.

Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov  1

Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

Dátum: 12. 8. 2020

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 7. 8. 2020

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, doručil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“, ktorý nám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Krahulský kotlík 1

Krahulský kotlík

Dátum: 7. 8. 2020

Obec Krahule Vás srdečne pozýva na podujatie Krahulský kotlík, ktoré sa bude konať dňa 15.08.2020.

Plagát

Sobotné večerné prehliadky a Kino na hrade

Dátum: 27. 7. 2020

Slovenské národné múzeum- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad modrý Kameň Vás pozýva
na večerné a nočné prehliadky múzea obohatené o legendy. Zažite netradičnú atmosféru
kaštieľa. S lektorom v dobovom kostýme navštívte aj priestory, ktoré nie sú súčasťou bežnej
prehliadky. Múzeum ponúka večerné prehliadky pre verejnosť v sobotu 25. 7. 2020, 1. 8. 2020, 15.8.
2020, 22. 8. 2020, 29. 8. 2020 so začiatkom o 19:00, 20:00 a 21:00 hod..
Zároveň Vás pozývajú na večerné Kino na hrade. Premietanie na hradnom nádvorí pod hviezdnou
oblohou je naplánované na soboty 8. 8. 2020 a 22. 8. 2020 o 21:00 hod.

UPOZORNENIE na zneškodňovanie obsahu žúmp a septikov

Dátum: 6. 7. 2020

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Odvoz odpadových vôd zo žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“ Priamo v zákone je daná povinnosť tomu (občan, organizácia), kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Podľa zákona č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s účinnosťou od 15.septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu.
Od 15.septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať doklady o odvozoch odpadu zo žúmp a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ich vydať v rozsahu ako je uvedené vyššie.

Upozorňujeme občanov obce Pitelová, že je prísne zakázané vypúšťať alebo vyprázdňovať obsah žúmp a septikov:
- do povrchových vôd,
- do otvorených či krytých rigolov popri komunikáciách,
- do záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy, či už v intraviláne alebo extraviláne obce.

Pre obec Pitelová tieto služby poskytuje:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Call centrum: 0850 111 234

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

Dátum: 6. 7. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/5453/2020, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozširuje výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Hromadné podujatia - nové podmienky

Dátum: 6. 7. 2020

Od pondelka 6. júla 2020 sa menia pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV

Dátum: 2. 7. 2020

Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce Pitelová vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov z ich pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, aby udržiavali a starali sa o svoju zeleň. Presahujúce konáre obmedzujú plynulý a bezpečný prechod po komunikácii, znižujú viditeľnosť vodičov, môžu poškodiť okolo idúce dopravné prostriedky. Z dôvodu bezpečnosti chodcov a bezpečnosti cestnej premávky Vás vyzývame, aby ste sa o svoju zeleň starali. V prípade škodovej udalosti sa bude škoda vymáhať od vlastníkov drevín a krovitých porastov.
V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať odpad na „grúň“, „hnojiskovú jamu“ nad bývalým družstvom, okolie bývalého družstva, ku Hronu a iné časti obce. V zmysle VZN obce Pitelová č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová, ods. 5) „pokiaľ nie je možné biologicky rozložiteľný odpad kompostovať na svojich záhradách, obec zabezpečí zber takého odpadu 1 krát mesačne v mesiacoch november až marec a 2 krát mesačne v mesiacoch apríl až október z pred domácností obyvateľov obce“ (viď kalendár vývozu odpadov – označenie hnedou farbou).
Žiadame občanov, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na obecné pozemky, verejné priestranstvá, ochranné pásma a pozemky cudzích vlastníkov.

BRIGÁDA PRI HRABANÍ CINTORÍNA

Dátum: 2. 7. 2020

Žiadame všetkých spoluobčanov, ktorí môžu prísť dňa 3. júla 2020 to je v piatok o 8.00 hodine pomôcť na brigádu pri hrabaní cintorína a úpravu verejného priestranstva pri cintoríne. So sebou je potrebné si vziať pracovné náradie.

KONIEC OBMEDZENIA POUŽÍVANIA PITNEJ VODY

Dátum: 30. 6. 2020

Dnešným dňom - 30.06.2020 končí obmedzenie používania pitnej vody v obci Pitelová.

VAKCINÁCIA PSOV

Dátum: 30. 6. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 3.7.2020 v piatok sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote.
Očkovanie sa uskutoční v čase:
Horný Koniec AS 16:00-16:20,
pred Obecným úradom v čase 16:30-16:50,
Jednota 17:00-17:20 ,
Čierne zeme AS 17:30-17:50,
Záhrady 18:00
Očkovacia látka účinná 1 rok- cena 10 eur
Očkovacia látka účinná 2 roky- cena 20 eur
Kompletná očkovacia látka obsahujúca 8 chorôb vrátane besnoty -cena 20 eur

Chceme upozorniť chovateľov psov aj na povinnosť dať psa začipovať a splniť tak zákonné podmienky platné od septembra 2019. Na očkovanie si doneste aj občiansky preukaz nakoľko zákon nariaďuje zaznamenanie rodného čísla.
Cena za čipovanie je 15 eur.

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Dátum: 12. 6. 2020

Oznámenie úradu vlády SR o skončení núdzového stavu, zrušení uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušení zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušení zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať.
Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hodiny.

OZNAM

Dátum: 11. 6. 2020

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Pitelová bude dňa 12.06.2020 zatvorený z dôvodu prebiehajúceho školenia.

Základná škola a materská škola obce Trnavá Hora budú od 15. júna znovu otvorené

Dátum: 10. 6. 2020

Po pondelkom zrušení väčšiny opatrení, ktoré štát nariadil v súvislosti so zamedzením šírenia korona vírusu, obec Trnavá Hora ako zriaďovateľ základnej, materskej školy a školskej jedálne rozhodla v súlade s vydanými usmerneniami ministra školstva a hlavného hygienika o ich otvorení od pondelka 15. júna 2020. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa je v prílohe, ale aj na webe základnej školy, FB materskej školy, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Viac sa dozviete s priloženého „rozhodnutia o otvorení“.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Dátum: 4. 6. 2020

Dňa 10.06.2020 (streda) sa uskutoční v sále kultúrneho domu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zobrazené 421-450 z 573